Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

INHOUD

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichting van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Betaling

Artikel 15 - Klachtenregeling

Artikel 16 - Geschillen

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en / of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en / of diensten door de ondernemer worden geleverd of een derde partij op basis van een afspraak tussen deze derde en de ondernemer;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn / haar handels-, handels-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Duurzame gegevensdrager: elk middel, inclusief e-mail, dat de consument of de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en gebruik mogelijk maakt gedurende een periode die past bij het doel waarvoor de informatie is bestemd. en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.   

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam van de ondernemer (naam vermeld in de statuten en handelsnaam, indien van toepassing); Blacknote Benelux

Bedrijfsadres; Van Ruusbroecstraat 67, 5216 HZ ‘s-Hertogenbosch

Telefoonnummer en de tijden waarop de Ondernemer telefonisch bereikbaar is: +31 628 88 46 17

E-mailadres of ander elektronisch communicatiemiddel dat aan Consument wordt aangeboden met dezelfde functionaliteit als e-mail; [email protected]

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Alvorens een overeenkomst op afstand te sluiten, stelt de ondernemer de tekst van deze algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk kosteloos ter beschikking. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden in te zien zijn en dat deze desgevraagd kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, mag de tekst van deze algemene voorwaarden in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, ook langs elektronische weg aan de consument worden verstrekt op zodanige wijze dat de consument deze gemakkelijk kan opslaan. op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt voor het sluiten van de overeenkomst op afstand aangegeven waar de algemene voorwaarden elektronisch kunnen worden ingezien en op verzoek van de consument kosteloos worden toegezonden, al dan niet langs elektronische weg;
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden een specifieke product- of dienstvoorwaarde van toepassing is, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich bij tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die het meest geschikt is. gunstig voor hem / haar.

 

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van de producten, diensten en / of digitale inhoud door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en / of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

Artikel 5 - Het contract

Behoudens het bepaalde in lid 4 komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de consument het aanbod heeft aanvaard en de daarbij gestelde voorwaarden heeft vervuld.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, neemt de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen in acht.
De ondernemer kan zich, binnen de grenzen van de wet, op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij van rechtswege gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Voor levering van het product zal de ondernemer bij het product, de dienst of de digitale inhoud, schriftelijk of op zodanige wijze dat de consument deze op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
een. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; Van Ruusbroecstraat 67, 5216 HZ ’s-Hertogenbosch.
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht, of, in voorkomend geval, duidelijke informatie over zijn vrijstelling van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud, voor zover van toepassing de kosten van bezorging en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

De consument kan een koopovereenkomst voor een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer kan de consument vragen naar de reden van herroeping, maar kan hem niet dwingen tot opgave van de reden (en).
De in lid 1 bedoelde bedenktijd gaat in op de dag dat het product door de consument is ontvangen of een door hem vooraf aangewezen derde die niet de vervoerder is, of
als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijden weigeren, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces duidelijk van op de hoogte stelt.
als de levering van een product bestaat uit verschillende batches of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste batch of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een fysieke drager is geleverd:

De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer kan de consument vragen naar de reden van herroeping, maar kan hem niet dwingen tot opgave van de reden (en).
De in artikel 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag volgend op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

Als de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet heeft verstrekt of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke bedenktijd in overeenstemming met de in de voorgaande subbepalingen van dit artikel.
Als de ondernemer de in het vorige artikel bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de aanvangsdag van de oorspronkelijke bedenktijd, loopt de bedenktijd af 14 dagen na de dag waarop de consument de informatie heeft ontvangen.

 

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is voor het vaststellen van de aard, de kenmerken en de werking van het product. Uitgangspunt is dat de consument het product alleen mag hanteren en inspecteren op de manier waarop hij met een product mag omgaan. product in een winkel.
De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan ​​in lid 1.
De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer heeft hem niet alle juridische informatie over het herroepingsrecht verstrekt vóór het sluiten van de overeenkomst.

 

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd op ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer door middel van het modelformulier voor herroeping.
De consument zendt het product zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, terug of bezorgt dit aan (de gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden afhalen van het product De consument heeft de retourtermijn van het product in ieder geval in acht genomen als het product wordt geretourneerd voordat de bedenktijd is verstreken.
De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
De consument draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te betalen.
Indien de consument de bedenktijd herroept, nadat hij er eerst uitdrukkelijk om heeft verzocht dat met de uitvoering van een dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet verkoopklaar is gemaakt niet wordt begonnen in een beperkt volume of een bepaalde hoeveelheid gedurende de bedenktijd, dan dient de consument de aan de ondernemer een bedrag betalen dat gelijk is aan het deel van de verplichting dat op het moment van herroeping reeds is nagekomen in vergelijking met de volledige nakoming door de ondernemer.
De consument draagt ​​geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is opgeslagen, als hij
voorafgaand aan de levering niet expliciet heeft ingestemd met de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst vóór het einde van de bedenktijd;
hij heeft niet erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het geven van toestemming; of
de ondernemer heeft de verklaring van de consument niet bevestigd.
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, eindigen alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege.

 

 

Artikel 9 - Verplichtingen ondernemer bij herroeping

Als de ondernemer de melding van herroeping langs elektronische weg mogelijk maakt, stuurt hij onverwijld een ontvangstbewijs.
De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de consument in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering in plaats van de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de extra kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod of in ieder geval tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft gemeld:

Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
Overeenkomsten die tot stand komen tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan ​​een verkoopmethode waarbij de ondernemer producten, digitale inhoud en / of diensten aanbiedt aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid heeft om persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling onder leiding van een veilingmeester en waarbij de succesvolle bieder is verplicht de producten, de digitale inhoud en / of de diensten af ​​te nemen.
Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden geproduceerd op basis van de individuele keuze of beslissing van de consument of die voor een bepaalde persoon bestemd zijn;
Bederfelijke producten of producten met een beperkte houdbaarheid.
Verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling is verbroken;
Producten die vanwege hun aard onomkeerbaar vermengd zijn met andere producten;
Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.
Verzegelde audio- en video-opnamen en computerprogramma's waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;
de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

 

Artikel 11 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Het aanbod vermeldt de mogelijkheid van gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien deze het gevolg zijn van nieuwe wetgeving.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit bedongen heeft en
zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, of
de consument heeft de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen vóór de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
Alle prijzen vermeld bij het leveren van producten of diensten zijn inclusief BTW.

 

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

De Ondernemer staat ervoor in dat de producten en / of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, met de in het aanbod vermelde specificaties, met redelijke eisen van bruikbaarheid en / of betrouwbaarheid en met de op de dag van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften. . Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, zijn toeleverancier, fabrikant of importeur geboden extra garantie laat onverlet de rechten en vorderingen die de consument jegens de ondernemer kan uitoefenen over het niet nakomen van de verplichtingen van de ondernemer als de ondernemer in de nakoming van zijn deel van de de overeenkomst.
Onder 'extra garantie' wordt verstaan ​​elke verplichting van de ondernemer, zijn leverancier, importeur of fabrikant aan wie hij bepaalde rechten of aanspraken aan de consument overdraagt ​​die verder gaan dan wettelijk verplicht is ingeval hij tekortschiet in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer heeft opgegeven.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Het risico van vermissing en / of beschadiging van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de consument bekend gemaakte vertegenwoordiger bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

 

Artikel 14 - Betaling

Tenzij in de overeenkomst of in de aanvullende voorwaarden anders is bepaald, dienen de door de consument te betalen bedragen binnen 14 dagen na de bedenktijd te worden voldaan, of bij gebreke van bedenktijd binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Bij een overeenkomst van dienstverlening gaat deze termijn in op de dag dat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
Bij de verkoop van producten aan Consumenten is het in de Algemene Voorwaarden niet toegestaan ​​om een ​​vooruitbetaling van meer dan 50% te bedingen. Indien vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst (en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting (en) heeft voldaan en de ondernemer hem erop heeft gewezen dat de betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden en de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om aan zijn betalingsverplichting te voldoen, is de consument aan over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente betalen en de Ondernemer is gerechtigd eventuele buitengerechtelijke incassokosten bij de Consument in rekening te brengen. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, -, 10% over de volgende € 2.500, - en 5% over de volgende € 5.000, -, met een minimum van € 40, -. De Ondernemer kan afwijken van genoemde bedragen. en percentages ten gunste van de consument.

 

 

Artikel 15 - Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Bij de ondernemer
ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere behandelingstijd vraagt, reageert de ondernemer binnen 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg binnen een redelijke termijn kan worden opgelost

tijd of binnen 3 maanden na het indienen van de klacht ontstaat er een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

 

Artikel 16 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Met inachtneming van het hierna bepaalde kunnen geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot producten of diensten die de ondernemer moet leveren of reeds heeft geleverd, zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd. Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP, Den Haag (Den Haag) (www.sgc.nl).
Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht binnen bekwame tijd bij de ondernemer heeft ingediend.
Het geschil moet binnen drie maanden na het ontstaan ​​van het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie Webshop zijn ingediend.
Indien de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer het geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, dient de consument zich binnen vijf weken na schriftelijk verzoek van de ondernemer schriftelijk kenbaar te maken of hij het geschil door de bevoegde rechter wenst of wil laten behandelen. Indien de ondernemer binnen de termijn van vijf weken niet van de keuze van de consument heeft gehoord, heeft de ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
De Geschillencommissie beslist onder de voorwaarden zoals vastgelegd in het reglement van de Arbitragecommissie (https://www.degeschillencommissie.nl/over-onss/decommissies/2701/webshop).

Een besluit van de Geschillencommissie is een bindend advies.

De Geschillencommissie behandelt een geschil niet of staakt de behandeling ervan indien de Ondernemer surseance van betaling krijgt, failliet gaat of zijn bedrijfsactiviteiten daadwerkelijk heeft beëindigd voordat de Commissie ter zitting een geschil heeft behandeld en een definitieve uitspraak heeft gedaan.
 

 

Artikel 17 - Aanvullende bepalingen of afwijkingen

Aanvullende bepalingen en / of afwijkingen van deze algemene voorwaarden mogen de consument niet schaden en dienen zodanig schriftelijk of vastgelegd te worden dat de consument deze op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

 

Neem contact met ons op als u uw bestelling wilt annuleren of de goederen wilt retourneren en een terugbetaling wilt ontvangen.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »